Prevention

Prevention innebär att förebygga. Att utifrån trygg kunskap ta beslut som leder bort från oönskade utfall. Som att tvätta ett sår för att förebygga infektion. Det går att förebygga många former av ohälsa och sjukdom.

Uppkomsten av ohälsa beror på kombinationen/interaktionen av sårbarhetsfaktorer hos individen och stressorer i individens livssituation. Gällande psykisk ohälsa kan sårbarheter vara genetiska faktorer, känslighet för påslag av det sympatiska nervsystemet, lågt socialt stöd eller specifika psykologiska drag. Stressorer kan vara motgång, trauma, krav eller en relationsförlust.

Psykisk ohälsa är svårdefinierat och kan, men behöver inte, vara förenat med svårare tillstånd och sjukdom. Det kan förekomma utan att ha utvecklats till den grad att det hos individen betraktas, eller är önskvärt att definieras, som en psykiatrisk sjukdomsbörda.

Likväl kan ohälsan inverka på psykosocial och somatisk hälsa. Likväl kan stöd och vägledning behövas för att lära sig hantera situationen konstruktivt. En insats i detta skede kan betraktas som preventivt mot ytterligare negativ utveckling av ohälsan.

Negativ stress är alltjämt involverat – som bidragande eller framkallande orsak, förvärrande omständighet eller som en konsekvens. Att tidigt i ett förlopp få verktyg för att bearbeta och reglera sin situation är en vinst. Nationella riktlinjer gällande stressbelastning finns dock inte och förebyggande insatser är en bristvara. Trots behovet av vidspridda tillgängliga insatser med potential att fungera både behandlande och preventivt, och som kan hantera samsjuklighet liksom olika svårighetsgrad av psykisk ohälsa.

Idag upplever många att hälso- och sjukvården inte kan tillgodose deras stödbehov innan måendet först blivit ännu sämre. Insatser behövs som möjliggör personlig utveckling liksom hämmar en gravitation mot sämre mående. Det är angeläget att ohälsa, sjukdom och negativ stress kanaliseras till att individen växer och lär sig om sig själv. Därmed kan ytterligare potentiella patologiska förlopp brytas preventivt. Svåra perioder i livet kan ramas in och bearbetas så att utfallet har möjlighet att så småningom kännas både hälsofrämjande och meningsfullt.

Hos Infria möts individen där denne är. Det finns stöd, vägledning och verktyg för dig oavsett din situation. Du blir mött där du är. Som du är. För att stanna upp och tillsammans hitta till kloka val. Vilket har ett preventivt värde såväl som det är hälsofrämjande.

© Lauren Richter