Medveten närvaro

Medveten närvaro (eller mindfulness) är ett laddat begrepp för många. Kanske är det laddat med positiva erfarenheter av inre lugn. Eller så väcks prestationsångest och stresspåslag genom att se ordet. Måhända uppkommer en känsla av provokation.

Hur känns det för dig i kroppen när du läser medveten närvaro? Om du blir provocerad, blir du lika eller ännu mer retad av ordet mindfulness? Om du känner en positiv laddning, var i kroppen känner du den? Vilka inre bilder uppkommer?

Precis denna typ undersökning är vad medveten närvaro handlar om. Det handlar inte om att tänka positivt och det är verkligen inte fråga om någon snabb lösning. Medveten närvaro är en tålmodig reglering av en specifik typ av uppmärksamhet – som är icke-dömande, öppen, nyfiken och accepterande av interna och externa upplevelser i stunden.

Är du t.ex. arg så undersöks ilskan. Som det viktigaste i världen tar du emot ilskan inom dig och ställer frågor till den. Hur känns ilskan? Var i kroppen finns den? Vad behöver den? Vill ilskan säga dig något? Du kan då erfara att du inte är ilskan. Inte heller är du tankarna som kommer med den. Vem är du då?

Medveten närvaro uppstår då dess förutsättningar föreligger. Vi kan lära oss att skapa dessa genom att använda oss av specifika färdigheter – att observera, beskriva, fokusera, känna, nyfiket närma, acceptera, icke-värdera tillsammans med icke-reaktivitet.

Färdigheterna utvecklas gradvis och fordrar regelbunden träning. Bland annat formellt i meditation, men likaså i vardagliga aktiviteter såväl som i våra relationer. Medvetenheten utvecklas genom avsiktlig, uppmärksam, icke-värderande och icke-dömande observation av det som är. Här och nu.

Meditation har en oändlig mångfald innebörder. Det är viktigt att hitta former av meditation som passar dig. Det handlar inte om att göra rätt eller prestera. Det handlar om att landa och att lära. Som ett laboratorium där du studerar ditt inre universum genom experimentet att bara vara.

Medveten närvaro kan också beskrivas som ett skifte från tillstånd av görande till tillstånd av varande. Görandet består ofta av automatiskt mentalt problemlösande, analyserande, förträngande, ältande eller emotionellt undvikande. Det kan vara subtilt som vid ältande såväl som uppenbar praktisk aktivitet med strävan mot en målsättning. Plötsligt har veckor gått utan att vi har upplevt rikedomen av sensationer, känslor och intryck som ständigt finns inom och runt omkring oss.

Då görandet dominerar förstärks dysfunktionella sätt att hantera oss själva och våra upplevelser på. Mer stress skapas och vårt lidande fördjupas. Medveten närvaro uppstår först då vi erbjuder möjligheten att stänga av görandets autopilot.

Istället för undvikande främjar medveten närvaro ett nyfiket närmande av externa och interna pågående processer utan att göra något åt dem i just denna stund. Känslor, kroppsförnimmelser, tankar och yttre stimuli samt våra reaktioner, tolkningar och värderingar av dessa möts med en icke-värderande närvaro.

Denna närvaro tillsammans med acceptans leder till utsläckning av undvikande, reaktivitet och aversion mot egna känslor. Medveten närvaro är fundamentet i en rad interventionsformer och metoder för att avhjälpa psykisk såväl som fysisk ohälsa och sjukdom. Så som stress, utmattning, depression, ångest, kronisk smärta, hjärt- och kärlsjukdom, med mera. Exempelvis återfinns medveten närvaro inom dialektisk beteendeterapi (DBT), Acceptance and Commitment Therapy (ACT), mindfulness-baserad stress reduktion (MBSR), mindfulness-baserad kognitiv terapi (MBCT).

Medveten närvaro är en röd tråd här hos Infria. Där jag är behjälplig för att du ska kunna närma dig vad ett praktiserande av medveten närvaro kan innebära för din hälsa. Genom att bl.a. undersöka ditt undvikande och hur du kan börja öppna dig till ditt inre och yttre liv med större nyfikenhet. Jag erbjuder stöd och vägledning såväl som hjälp att etablera meditationsformer för dig att ägna dig åt på egen hand.

© Lauren Richter