Egenmakt

En person som upplever god hälsa anses kunna identifiera och realisera önskningar, tillfredsställa behov och klara sig i sin fysiska, sociala och emotionella kontext. Din hälsa påverkas av en rad olika faktorer – allt ifrån ärftliga sådana och dina sociala relationer till mer övergripande strukturella socioekonomiska samt kulturella faktorer.

Levnadsvanor som har stor betydelse för utveckling av ohälsa ses som riskfaktorer, medan andra faktorer som är skyddande kallas friskfaktorer. Många av friskfaktorerna tillhör känslolivet, varför emotionellt fungerande är av betydelse för din hälsa. Även existentiellt relaterande betraktas som en potentiell friskfaktor.

Numera är det framförallt livsstilssjukdomar och psykisk ohälsa (så som ångest- och förstämningstillstånd, utmattning liksom effekter av stress och trauma) som präglar det svenska folksjukdomspanoramat. För att vända på detta är bland det viktigaste att vi arbetar med vår egen hälsa.

Hälsoarbete, som det jag erbjuder, är ett målinriktat och strukturerat arbete för att främja hälsa och förebygga sjukdom. Det handlar om att skapa förutsättningar att förhindra eller påverka pågående förlopp av sjukdom. Liksom att stärka och bibehålla välbefinnande och livskvalitet. Avgörande är också att arbetet utförs långsiktigt så att effekter kan integreras.

Enligt WHO (Världshälsoorganisationen) är syftet med hälsofrämjande att stödja personlig och social utveckling genom att erbjuda kunskap som ökar individens möjlighet att bemästra sin tillvaro. Viktigt är att insatser utformas så att de stärker oss människor i att bemästra, få kontroll över och påverka vår situation.

Klart är att kropp och psyke hänger ihop och influerar varandra. Av detta skäl bör hälsoinsatser även vara helhetliga i sin människosyn. Med utgångspunkt i individens upplevelse av sitt mående och känsla av välbefinnande tillsammans med insyn i hela livssituationen – fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt. En viktig del av detta är att öka individens medvetenhet om sin hälsosituation liksom ge verktyg för ökad hälsa.

Det engelska ordet empowerment används för att beskriva det som på svenska ungefär kan kallas egenmakt. Det handlar om att vinna kraft och kapacitet till att hantera din situation. Att vinna styrkan, självkunskapen och tilltron till din förmåga att hävda dina rättigheter och göra aktiva val i ditt liv. Just genom processer som ger ökad medvetenhet och många verktyg – anpassade till din unika hälsobild.

Mitt arbete för ökad egenmakt utgår från dina önskemål, för att öka din förmåga och motivation att ta ett effektivt ansvar över ditt eget liv och hälsa. Du blir härmed en deltagare i formandet av din hälsa.

För att hälsofrämjande och ökad egenmakt ska äga rum behövs stödjande miljöer. Individuella samtal med mig eller deltagande i en samtalsgrupp är ett sådant stöd.

© Lauren Richter