Lauren Richter

Utbildning

  • Folkhälsovetare/Medicine masterexamen i folkhälsovetenskap 
    (avancerad nivå, 120 hp, Uppsala universitet)
  • Beteendevetare/Filosofie kandidatexamen i psykologi (grundnivå, 180 hp, Uppsala universitet)

Värdegrund

Studier och erfarenhet har format min övergripande orientering: önskan att medverka till ett jämlikt, jämställt och hållbart samhälle av välmående individer. Med stort engagemang för människor och autentiska möten bistår jag i processer mot ökad självkännedom. Eftersom vi människor därigenom kan vinna egenmakt att påverka vår samlade hälsa. Antingen genom att direkt påverka risk- och friskfaktorer, eller i hur vi förhåller oss till de omständigheter som är bortom vår kontroll. Genom medvetenhet i handling, tanke och känsla.

Meditation

Jag strävar efter djup förståelse för individens upplevelser av sitt yttre sammanhang liksom inre liv. Mångårigt arbete med människor som lever med smärta, sorg liksom psykisk ohälsa och sjukdom har gett mig beredskap i stora livsfrågor. Erfarenhet tillsammans med utbildning har gett mig en bred bas av kunskap och verktyg, liksom stor lyhördhet.

Min utgångspunkt är att hänsyn till människan som helhet behövs. Biologiska, psykologiska, sociala såväl som existentiella hälsodimensioner är alla viktiga. Mitt fokus är på hur personliga resurser och subjektiva upplevelser kan bidra till ett gott liv. Vad detta innebär är individuellt.

Enskilda samtal

Konstruktiv förändring mot ökat välbefinnande kan möjliggöras genom att titta inåt, och genom att skapa trygga förutsättningar att låta sig beröras och bevittna sin egen existens. Min roll är att vägleda, stötta, informera och utveckla.

Syftet med att kontakta mig kan vara att förhålla sig till något i livet som skaver, komma vidare i en process eller för att ytterligare främja välbefinnande och självkännedom. Om jag gör bedömningen att det föreligger behov av insatser utanför mitt område, så hjälper jag till med förslag och hänvisning vidare.

Utgångspunkter

Hälsopsykologi
Existentiell hälsa
Compassion Fokuserad Terapi (CFT)
Förändringsprocesser
Bemästring/coping
Psykisk hälsa
Beteendemedicin
Medveten närvaro
Motiverande Samtal (MI)
Acceptance & Commitment Therapy (ACT)
Dialektisk Beteendeterapi (DBT)
Stress
Prevention
Normkritik
Hälsofrämjande
Mindfulness Baserad Stressreduktion (MBSR)