Home

Välkommen,

Infria är en hälsofrämjande verksamhet som drivs av Lauren Richter. Nedan finner du kort information om olika hälsoperspektiv, vilka Infria har etablerats utifrån. Under flikten Tjänster tar du del av vad Infria kan erbjuda just dig. Mer om värdegrund, utbildning och utgångspunkter finns under fliken Om Lauren. Titta gärna på Utlåtanden från tidigare klienter. Slutligen, varmt välkommen att ta Kontakt.

Emotionell hälsa

Våra emotioner är allt annat än bara känslor. De är vägledare och beskyddare. Informatörer och själva kanalen att uppleva livet genom. De ger oss mening och orienterar oss i världen genom att ge oss insikt och kunskap om vår plats här. För detta krävs dock en bekantskap med dem liksom att vi bidrar med klok reflektion för att kunna ta emot det de har att säga oss. För detta krävs både mod, och en villighet att lära känna dig själv djupare som den människa du är. Att vara människa är att vara sårbar.

The biggest stressors for human beings are emotional ones, and the biggest of them all is trying to be someone you’re not.

Hans Selye | Endokrinolog & pionjär inom stressforskning

Existentiell hälsa

Din livsupplevelse utgörs av olika relationer – till andra, till dig själv liksom till själva livet. Medvetna och goda relationer kan ses som skyddande och hälsofrämjande faktorer, såväl som sätt att lindra eller mildra redan uttalad ohälsa. Ditt sätt att relatera till livets oundvikliga och inneboende existentiella frågor har en inverkan på din samlade hälsa. Frågor som rör meningen, syftet liksom upplevelsen av signifikans med och i ditt liv. Att finna hopp och tillit mitt i livets tvingande innehåll av lidande och osäkerhet. Frågor utan givna svar, som det är upp till var och en att hitta sina egna hjälpsamma förhållningssätt till.

Medkänsla

Det är mänskligt att veta hur det är att någon gång känna sig värdelös. Att hamna i en situation som väcker impulser att vilja dra sig undan. En kall inre röst, ibland knappt noterbar, kan sätta stämningen inombords. Hårdhet, spändhet eller emotionell avstängdhet kan uppstå. Känslor av skam och kritiska tankar om sig själv eller andra. Måhända kommer ängslan, rastlöshet eller ilska på besök. Det är just då behovet av medkänsla är som störst. När vi sannolikt tror att vi är som minst värda det behöver vi förståelse, värme, trygghet och lugn som allra mest – dessa starka komponenter för välmående och hälsa finns inneboende i medkänsla.

Your pain is the breaking of the shell that encloses your own understanding.

Khalil Gibran | Poet & konstnär

Medveten närvaro

Medveten närvaro (mindfulness) är ett laddat begrepp för många. Kanske är det laddat med positiva erfarenheter av inre lugn. Eller så väcks prestationsångest och stresspåslag genom att se ordet. Måhända uppkommer en känsla av provokation. Vad lägger du märke till inom dig? Just ett sådant här undersökande är att praktisera medveten närvaro. Det är ingen snabb lösning och det handlar inte om att tänka positivt. Inga upptäckter är heller rätt eller fel. Det är först bortom dömande som medveten närvaro infrias.

Stress

Moderna hälsopsykologiska ansatser utmanar tidigare rådande syn av kropp och själ som motpoler. Här ses hälsa istället som en process vilken omfattar och berör fler dimensioner av att vara människa: biologiska, sociala, psykologiska och även existentiella perspektiv har betydelse. Förståelse för stressmekanismer är då mycket väsentligt, eftersom dessa sammanlänkar dimensionerna med varandra. Utifrån denna kunskap blir det möjligt att identifiera var inre stress härstammar ifrån. Så det går att finna vägar mot ökat välbefinnande igen.

Only when a person takes responsibility for their own choices can they truly learn about the consequences of their actions, their own authority and hence the meaning of their lives.

Emmy van Deurzen | Professor & Existentiell terapeut

Prevention

Prevention innebär att förebygga. Att utifrån trygg kunskap ta beslut som leder bort från oönskade utfall. Så som att tvätta ett sår för att förebygga en infektion. Att rationellt förutse ett förlopp och därför agera i riktning mot något mer önskvärt. Det går att förebygga många former av ohälsa och sjukdom. Genom att välja det mest hjälpsamma och effektiva tillgängliga sättet här och nu. Vilket innebär att vi alla har möjlighet att investera i vår egen livsutveckling, genom att stanna upp och hitta till kloka och hälsofrämjande val.

Godkänd för F-skatt
Org.nr. 880416-1464
© Lauren Richter